Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox fails to open web pages. Trovia windows is not for Macs I think. ??

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

"Fails to open page"

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What pages are you having trouble with?


Separate Issue; Your System Details shows;

Installed Plug-ins

Shockwave Flash 11.5 r502 Shockwave Flash 23.0 r0
Having more than one version of a program may cause issues. You must remove the older programs. Then get the current full installer.

Flash: Grab the uninstaller from here: Uninstall Flash Player | Windows Uninstall Flash Player | Mac

Then reinstall the latest version.

Note: Windows users should download the active_x for Internet Explorer. and the plugin for Plugin-based browsers (like Firefox).

Note: Windows 8 and Windows 10 have built-in flash players and Adobe will cause a conflict. Install the plugin only. Not the active_x.

Flash Player Version: 23.0.0.162 Flash Player (Linux) Version 11.2.202.635

https://get.adobe.com/flashplayer/ Direct link scans current system and browser Note: Other software is offered in the download.

https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ Step 1: Select Operating System Step 2: Select A Version (Firefox, Win IE . . . .) Note: Other software is offered in the download.