Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to restore my bookmarks? I deleted all of them on another PC and Firefox Sync deleted too on my PC.

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 36993 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Happy112

more options

I don't have any fresh backup of bookmarks. Is there any "backward" option?

Giải pháp được chọn

Hi   !

Firefox automatically creates backups of your bookmarks, which can be helpful if your bookmarks are lost or missing. To recover them, follow the instructions below.

 1. Use one of these methods to open the Bookmarks Library window:
  • Firefox 29 and above: Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks.
  • Previous Firefox versions: Click the Firefox button and click on Bookmarks. (If you don't have a Firefox button, click the Bookmarks button Bookmarks button win 2 or Bookmarks menu item and select Show All Bookmarks.)
 2. At the top of the Library window, click on Import and Backup and select Restore.
 3. Click the date of the bookmark backup you want to recover.
 4. In the new window that appears, click OK.
 5. Your bookmarks from the selected date should now be restored.

For more information, see the Restore bookmarks from backup or move them to another computer article. For other solutions, see the Recover lost or missing Bookmarks article.

Sure hope this will fix your problem   !   Let us know,   will you   ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi   !

Firefox automatically creates backups of your bookmarks, which can be helpful if your bookmarks are lost or missing. To recover them, follow the instructions below.

 1. Use one of these methods to open the Bookmarks Library window:
  • Firefox 29 and above: Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks.
  • Previous Firefox versions: Click the Firefox button and click on Bookmarks. (If you don't have a Firefox button, click the Bookmarks button Bookmarks button win 2 or Bookmarks menu item and select Show All Bookmarks.)
 2. At the top of the Library window, click on Import and Backup and select Restore.
 3. Click the date of the bookmark backup you want to recover.
 4. In the new window that appears, click OK.
 5. Your bookmarks from the selected date should now be restored.

For more information, see the Restore bookmarks from backup or move them to another computer article. For other solutions, see the Recover lost or missing Bookmarks article.

Sure hope this will fix your problem   !   Let us know,   will you   ?

more options

Thank you Happy112! That's it! It works! :)

more options

beneqsfoto said

Thank you Happy112! That's it! It works! :)

I'm sooo glad for you   !!!
And it's so sweet of you to send me an extra private message;   you really, really didn't have to do that   !