Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Font is windows and button is something funky

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 57 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi LilBro

more options

For some reason, when I got to a site that pix of screen buttons or if I right click and select View page source the content is displayed in some funky font that is barely legible. I have the fonts set the same on my laptop as on my desktop but the laptop has the funky fonts. What's causing this?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You are using the Monotype Corsiva font for Monospace fonts. Change this font to something different. Courier New is the default value.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You are using the Monotype Corsiva font for Monospace fonts. Change this font to something different. Courier New is the default value.

more options

I did a firefox refresh, which I hadn't known about before, and that fixed it. You were right about the font, WB.