Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does Firefox 45.3.0 ESR version support the TLS 1.0,1.1 and 1.2

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
more options

Currently we are using Firefox browser 38.1.0 ESR on Windows 7 platform. In this release, we customized the TLS settings in order to launch our in-house website as expected but there may be certain potential issue limiting TLS to 1 security.tls.version.min = 1 security.tls.version.max =1

We would like browser to update to Firefox to 45.3.0 ESR version and enable TLS setting 1 to 1.2 as below. Hence could you please confirm whether 45.3.0 ESR support TLS 1.0, 1.1 and 1.2 security.tls.version.min = 1 security.tls.version.max =3 .