Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Keep getting this crash. Won't open even in safe mode. Crash ID: bp-12f8df80-e413-40ea-a14f-3bd2b2160913

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi ejs777, thanks for providing a crash report id. we have seen quite a number of similar reports about this issue in the last hours and this issue is likely caused by your symantec security software that is hooking into firefox (probably through a program/signature update done by them). other users reported that updating firefox in this situation helped with the crashes. you can download & install the latest firefox from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/