Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i fix error message "couldnt initialize tubeshock"?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

and it also say "unable to communicate with applet after 5 attempts".

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Could you check out this thread and see whether the fix for Firefox there works for you: I keep getting an "unable to initialize tubesock' error.

more options

Still not workibg

more options

Sorry, I don't know anything more about this Java issue. Can you get support from the website where you have this problem?