Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to print from certain websites

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
more options

Trying to use print feature in https://us.cricut.com/design and http://www.handwritingpractice.net/handwriting/index, but nothing happens. Tried printing from other websites, and prints fine. This applies to print to specific printer and print to pdf function.

I have tried: - Resetting Firefox printer setting - Resetting all Firefox printer settings (but didn't really understand the directions) - Refreshing Firefox - Updating my plug-ins - Restarting/Rebooting device

I had to download another web browser, and all functions/features work from there. Print feature works on these websites (from Firefox) from other devices, but not on this particular device.

Trying to use print feature in https://us.cricut.com/design and http://www.handwritingpractice.net/handwriting/index, but nothing happens. Tried printing from other websites, and prints fine. This applies to print to specific printer and print to pdf function. I have tried: - Resetting Firefox printer setting - Resetting all Firefox printer settings (but didn't really understand the directions) - Refreshing Firefox - Updating my plug-ins - Restarting/Rebooting device I had to download another web browser, and all functions/features work from there. Print feature works on these websites (from Firefox) from other devices, but not on this particular device.