Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

since upgrading, my bookmarks don't work; when I click on them, nothing happens no matter what I try

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Non of my bookmarks work - nothing happens when I click on them. I've tried "open in new tab" and "open in new window" and I've tried from the Bookmarks Toolbar and the Bookmarks Library. This happens on every computer I've updated, all running Win 7 - Win7 Pro 64K, Win7 Home Premium 64k, Win7 Home Premium 32K. If I can't fix this issue, I may just uninstall Firefox forever even though I've been using it for as long as I can remember.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Places Maintenance {web link} Allows to run Maintenance tasks on the database that drives Places, the bookmarks and history module behind Firefox.

Open the Add-ons Manager. Locate the add-on and press the Options button. Then follow the directions.