Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is gmpopenh264.dll and why do I need it? If I decide I don't need it, how do I remove it?

  • 5 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 12535 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi CBreeze

more options

I think this is a Mozilla product -- automatically downloaded recently. Any info will be hugely appreciated.

Giải pháp được chọn

hi, this is the openh264 plugin that is part of firefox to provide full compatibility with webrtc - it recently received a security update to version 1.6 (because of licensing issues it is not shipped directly within the firefox program files but gets automatically downloaded shortly after the first launch of the browser).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 4

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

hi, this is the openh264 plugin that is part of firefox to provide full compatibility with webrtc - it recently received a security update to version 1.6 (because of licensing issues it is not shipped directly within the firefox program files but gets automatically downloaded shortly after the first launch of the browser).

more options

Thank you very much. I don't do much online video streams -- is it necessary for overall integration or can I remove it?

more options

I'm reading online this could be a security issue. How do we disable this?

more options

you can disable the OpenH264-Videocodec in the firefox menu ≡ > addons > plugins panel (=never activate).

more options

Philipp, thank you very much for your prompt help. I'm glad you're part of the Community.