Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't view video on cbsnews.com

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I'm currently running FF 48.0 on a Lenovo G700 laptop. For the last few updates, I'm finding that I can no longer view videos on cbsnews.com in Firefox. (I can view them in Chrome, Edge and Avast SafeZone browsers; IE hasn't worked yet.) I keep getting a "Please disable your ad blocker" message even when I don't have an ad blocker installed. By the processw of elimination, I figured out that NoScript is the cause; I can allow all the displayed scripts to run, but I still get the message. The only way videos run is if NoScript is disabled. (Again, I currently have NO ad blocker running.) The problem only occurs on cbsnews.com, not on any other websites. What do I need to adjust to resolve this problem?

Thanks in advance.

I'm currently running FF 48.0 on a Lenovo G700 laptop. For the last few updates, I'm finding that I can no longer view videos on cbsnews.com in Firefox. (I can view them in Chrome, Edge and Avast SafeZone browsers; IE hasn't worked yet.) I keep getting a "Please disable your ad blocker" message even when I don't have an ad blocker installed. By the processw of elimination, I figured out that NoScript is the cause; I can allow all the displayed scripts to run, but I still get the message. The only way videos run is if NoScript is disabled. (Again, I currently have NO ad blocker running.) The problem only occurs on cbsnews.com, not on any other websites. What do I need to adjust to resolve this problem? Thanks in advance.