Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why do my bookmarks on the toolbar only open in 1/2 of the window ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

How do I maximize the window when I open it from the bookmarks toolbar?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hmm... let me take a guess.

When you add a bookmark from a website, it typically opens in the sidebar instead of the main part of the tab. To check on that and turn it off, right-click the bookmark and choose Properties. Then look toward the bottom of the dialog for "Load this bookmark in the sidebar" and uncheck the box.

Does that fix it?