Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox has saved logins and passwords, but autofill does not work and cannot check 'Remember logins for sites'

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

In my Firefox settings several usernames and passwords are saved. However, the "Remember logins for sites" is not checked, but I cannot check it, as it's light grey. In about:config, the autoFill value is 'true'.

When I open a website, like Hotmail, LinkedIn, or other webpage with login, it does not give the username, nor password (even though they are saved).

I cleared the login and password for Hotmail in settings, and opened Hotmail again refilled in my login and password. Now it does not reappear in the settings with saved usernames and passwords. Which makes sense, as 'remember logins for sites' is not checked.

In my settings 'Always use private browsing mode' is off.

Please, do you know why I cannot check 'Remember logins for sites' and how to solve this?

Được chỉnh sửa bởi MG22 vào