Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I just want to get into my gmail account

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 44 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

Sunday afternoon I decide to clear history and as much stuff as I can, now for some reason I cannot find a way to sign into my gmail account without adding apps and things I don't want. Help!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

This does not sound like an issue with Firefox, but I will do my best to help.

Assuming you do not have a record of your Gmail password, you may have to follow the lost password tool in Gmail to access that online account.