Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox has very poor add on to support printing, it should be improved

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

In Firefox printing support should be improved it is very basic feature, chrome and IE has better add on for printing or saving as PDF

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

"From your mouth to the developer's ears"...

You may feedback to Mozilla here: https://input.mozilla.org/en-US/feedback

And can be viewed here: https://input.mozilla.org/en-US/