Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I unblock the googletalk plugin so I can make a googletalk call. where's the "unblock" icon for this?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I've misplaced my smart phone, so I'm trying to locate it in the house by making a googletalk call. When I attempt this I get the following: Hangouts needs the Google Talk plugin to make calls. Click the unblock button at the top of your browser to enable it. Learn more. Is there such a button and if so where the hell is it? This ability may be important in future if my phone gets lost or stolen. Thanks.