Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't allow me to right click any where

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

This morning firefox is suddenly not allowing me to right click anywhere in the window. I have tried opening it in safe mode with all the plugins disabled and it still would not work. I have updated everything, including the browser itself. I also tried restarting the computer, and still nothing.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is this issue only specific to Firefox? Are you able to right click in other programs on your system?

Can you please try navigating to this test page and right click on the click here to test button. Does text appear in the text area below the button?