Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Sandboxi crash-Restart & FF-Close/Restart-Restart 10xs & FF offered to start in SafeMode or Reset-Bookmark&Addon gone-profile empty/missing-Tor OK

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

It is great to have this Forum - Thanks - Firefox running in Sandboxi and it crashed - Restart FF in Sandboxi and won't launch - Splash Screen gives Close or Restart Options - Tried FF w/o Sandboxi - Same out come - Tried Closing and Restarting about 10xs - Finally FF offered to start in SafeMode or Reset - I chose SafeMode and it stalled several times - Chose Reset - FF loads but all Bookmarks and Add-ons are missing - The only Profiles I can locate are from today - The old profiles seems to be missing - The Tor browser has the Add-ons and Bookmarks and wasn't affected - Never really added Bookmarks in Tor but they are there and the Add-ons are all there and working. Any help for this? Cheers, Gip