Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I downloaded firefox and pushed a button and now my entire screen has the image of this page across it - how do I get rid of this?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moin Shaikh

more options

When I downloaded firefox, I pushed a button - no idea what I did - and now the firefox icon with the "eject firefox" is all across my MacBook desktop - this info was part of the "how to" from firefox - how do I get rid of this and get back my old desktop?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See the step #4 on this set of instructions http://mzl.la/1xKrRru

After dragging Firefox to the Applications folder, hold down the control key while clicking in the window and select Eject "Firefox" from the menu.

Also refer to attached image for visual understanding.