Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is there an alternative way to add links on 'One-Click Search Engines'?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I want w3schools website on 'One-click search engine' to search within address bar by using keywords. Unfortunately, add option doesn't appear on search bar. I don't know if it's a bug or not. If not, then sure it has another way to put it in search suggestions.

Now I'm very use to 'One-click search engine' feature that lets user to search directly to that webpages by using keywords. So if there's any alternative way to add websites into search lists, just let me know. :)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi, you'll find some preexisting search-plugins for that site at http://mycroftproject.com/search-engines.html?name=w3schools