Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I downloaded developer edition firefox-49.0a2.en-GB.linux-x86_64.tar but it show v35.0a2 (2014-11-19), when I run 'Help, About Firefox'?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I downloaded developer edition firefox-49.0a2.en-GB.linux-x86_64.tar and expanded it in a folder and ran firefox from the new firefox directory but it shows v35.0a2 (2014-11-19), when I run 'Help, About Firefox'. a) the download page makes no mention of version and the tar version seems to contain a compression of an older version. I did have an old version of Dev Ed (not sure of the version) and my regular Firefox is v47

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

When I look for that on this page:

https://www.mozilla.org/firefox/developer/all/

I get this:

firefox-49.0a2.en-GB.linux-x86_64.tar.bz2

The firefox/application.ini file indicates:

CodeName=FirefoxDeveloperEdition Version=49.0a2 BuildID=20160714004054

You could try that one, unless you need something distribution-specific.

more options

noh.spam said

I downloaded developer edition firefox-49.0a2.en-GB.linux-x86_64.tar and expanded it in a folder and ran firefox from the new firefox directory but it shows v35.0a2 (2014-11-19), when I run 'Help, About Firefox'. a) the download page makes no mention of version and the tar version seems to contain a compression of an older version. I did have an old version of Dev Ed (not sure of the version) and my regular Firefox is v47

Where did you download the Aurora aka developer Edition build from?

The https://www.mozilla.org/en-US/firefox/developer/all/ links to the latest build of the day for the Aurora aka developer edition channel where 49.0 is currently on as 49.0a2.

Was the Firefox 35.0a2 build still running when you tried to run the 49.0a2 build?. This will cause a new window to open in the running 35.0a2 build instead of starting the 49.0a2 build.

Make sure all Firefox instances is not running before you run the firefox script in 49.0a2 folder.

Note the Aurora and Nightly channel builds gets checkins almost everyday so they get a update each of those days.

Được chỉnh sửa bởi James vào