Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Opening link in new tab switches to it immediately even though 'When I open a link in a new tab, switch to it immediately' box is unchecked

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SadFirefoxUser

more options

When I open a link in a new tab (by right-clicking and selecting 'Open in a new tab) Firefox switches to it immediately even though under Options\General the checkbox for 'When I open a link in a new tab, switch to it immediately' is unchecked. This is a bug. Please fix! I am running Firefox 47.0.1 on Windows7 Professional with full admin rights on a 32-bit platform.

When I open a link in a new tab (by right-clicking and selecting 'Open in a new tab) Firefox switches to it immediately even though under Options\General the checkbox for 'When I open a link in a new tab, switch to it immediately' is unchecked. This is a bug. Please fix! I am running Firefox 47.0.1 on Windows7 Professional with full admin rights on a 32-bit platform.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Are you using any Tabs related Extensions in Firefox?

more options

Does this also happen when you middle-click the link with the mouse scroll wheel?

more options

Yes, when I click on a link with the middle mouse button (the scroll wheel) it opens a new tab and goes to it instantly.

As to tab-related add-ons, the only one I can think of that I'm using is Classic Theme Restorer 1.5.4.2.