Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My mozilla settings I can't see Times new roman. How to see that?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

I have installed Mozila in Ubuntu system 14.04. My font setting has changed from default. I can not see Times new roman in setting of mozila. How to fix this?

I have also reset my mozila. I went to Preferences>> content>> fonts and colors >> there is no Times new roman. Why is it so??