Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change address bar on-click behavior

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10672 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Can I set double-click action (select all) to one-click in address bar? after years of using chrome its a little annoying, because I usually type a lot of URLs manually. Also if I remember correctly, this is default for windows os. can I have it on linux, pretty please? :)

Firefox 47.0 on Linux Mint x86_64

Giải pháp được chọn

There's two prefs for that in about:config - the hidden preference settings page. https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

browser.urlbar.clickSelectsAll - true browser.urlbar.doubleClickSelectsAll - false

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

There's two prefs for that in about:config - the hidden preference settings page. https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

browser.urlbar.clickSelectsAll - true browser.urlbar.doubleClickSelectsAll - false