Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox no longer warns me when I'm closing multiple tabs. How can I turn on this warning again?

 • 3 trả lời
 • 51 gặp vấn đề này
 • 17641 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi canuhelp

more options

For whatever reason, my computer crashed and now Firefox refuses to warn me when I close multiple tabs. I'm using 47.0; how can I turn on this warning again?

Giải pháp được chọn

Type about:config<enter> in the address bar. If a warning screen comes up, press the Be Careful button. At the top of the screen is a search bar. Type browser.tabs.warnOnClose and set it to true.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 6

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Type about:config<enter> in the address bar. If a warning screen comes up, press the Be Careful button. At the top of the screen is a search bar. Type browser.tabs.warnOnClose and set it to true.

more options

You can check the startup setting.

 • Tools > Options > General > Startup: "When Firefox starts":
  "Show my windows and tabs from last time"
  "Show my home page"
  "Show a blank page"

If you use "Show my windows and tabs from last time" then Firefox won't ask for confirmation when you close Firefox. You can select "Show my home page" or "Show a blank page".

more options

same problem. new computer, 48 version. both setups already existed, including browser.tabs.warnOnClose and set it to true. it was already set to true. Still warns on old computer but not on new> same version both. win10 home both. New one does not have Anniversary version of win10

Được chỉnh sửa bởi canuhelp vào