Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I already refreshed firefox and tried other troubleshooting methods, and it's still soooo slow. Help?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Tabs take forever to load, pages are always unresponsive, etc, and it's not my internet because Microsoft Edge loads stuff VERY fast. But obviously I'd rather have a browser like Firefox that has more features. Google Chrome was disappointing me, so I switched to firefox, but firefox is just as disappointing at this point.

Tabs take forever to load, pages are always unresponsive, etc, and it's not my internet because Microsoft Edge loads stuff VERY fast. But obviously I'd rather have a browser like Firefox that has more features. Google Chrome was disappointing me, so I switched to firefox, but firefox is just as disappointing at this point.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello there,

Have you tried reinstalling Firefox and see if the problem still exists?

Keeps us posted!

more options