Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 46.0.1 Cisco Switch, Join VLAN screen is empty. 41.0.1 works. Any known problem with this?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi EGalen01

more options

I require Firefox to work with Cisco switches. I have Firefox 41.0.1 on several Windows 7 64-bit desktops to connect to the Cisco switches through a management VLAN. Using 41.0.1 I can successfully update the port to VLAN mappings with the Join VLAN function. The port VLAN list correctly appears in the popup. Using 46.0.1 the Join VLAN popup appears but the VLAN list is empty and the popup is not formatted correctly. Has anyone encountered this problem with the new release and is there a workaround or should I reinstall 41.0.1? EGalen 20160606

I require Firefox to work with Cisco switches. I have Firefox 41.0.1 on several Windows 7 64-bit desktops to connect to the Cisco switches through a management VLAN. Using 41.0.1 I can successfully update the port to VLAN mappings with the Join VLAN function. The port VLAN list correctly appears in the popup. Using 46.0.1 the Join VLAN popup appears but the VLAN list is empty and the popup is not formatted correctly. Has anyone encountered this problem with the new release and is there a workaround or should I reinstall 41.0.1? EGalen 20160606

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Update: I downloaded 45.0.2 as the website suggested backup. The Join VLAN failed the exact same way. I downloaded 41.0.1 from the archives. The Join VLAN worked as on the other working desktops. EGalen 20160606