Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

there was an alarm noice coming up on mozilla and a page was telling me that there is a suspicious activity going on and I shuted down the comp., what was it?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

alarm noice, black and white page telling me there is a suspicious activity going on, paniced, shutted down

alarm noice, black and white page telling me there is a suspicious activity going on, paniced, shutted down

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox is only a browser. What was in the address box? You can look at your history by pressing <Alt><Shift> H