Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can not delete downloaded file.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox is holding file in open state.

This is my workflow: 1. download file to hdd 2. try to delete file (or move) from hdd - Access denied. 3. Close Firefox 4. try to delete file - OK

The same is with upload file through Choose file button. Allways i must close Firefox before manipulation with used file.

Firefox - 48.0a2 (2016-05-10)

Thanx for answer. H.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have never had a problem like that.

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac=Options)
key, and then starting Firefox. A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh).

Is the problem still there?