Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tkdowden

more options

I cannot open Firefox. Crash Report box pops up only. All other browsers are working. I am working on a Macbook pro Yosemite OSX 10.10.5

Crash ID: bp-0d2bf2fa-1b4f-491c-8ca5-af70c2160503

Please help.

Thank you

Giải pháp được chọn

hi tkdowden, that appears to be an issue with malware on your system - please see: Crashes on startup after the update to Firefox 46 on OS X

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi tkdowden, that appears to be an issue with malware on your system - please see: Crashes on startup after the update to Firefox 46 on OS X