Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

После обновления до версии 46 не работает пункт "Сохранить картинку как..." в контекстном меню."

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

After updating to version 46 is not working "Save picture as ..." from the context menu. "