Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have powerpoint and I can't locate it, how do I find it?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

the icon disappeared, so how do I retrieve it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Not a Firefox support question.

Try Windows 10 support here: http://www.tenforums.com/ Or try the Powerpoint help pages here: https://support.office.com/en-us/powerpoint