Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

locked out of sync account

  • 21 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 56 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi John99

more options

My sync account has locked me out. I really need to access the bookmarks for my job today. I would appreciate any assistance offered.

Here is a screen shot of the error message I am receiving.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I think I understand the request. What you are asking can not be done.

Unless you are the FBI who reportedly broke into the bomber's phone, and even then they may just have discovered the password.

  1. 1
  2. 2