Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does copy outer html not get components inside iframes?

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

When I go to a page that contains iframes, select an element on the page that is INSIDE the iframe, click "inspect element", then scroll to the top and select "copy outer html", only the contents of the immediate page is copied (the contents of the iframe is not copied). If I scroll down to where the iframe is imbedded and copy outer html, it does copy the contents within the iframe.

Is this intentional, or a bug? One work-around is for me to capture both files separately (outer page and contained iframe) and join them myself, but is there an easier work-around?

When I go to a page that contains iframes, select an element on the page that is INSIDE the iframe, click "inspect element", then scroll to the top and select "copy outer html", only the contents of the immediate page is copied (the contents of the iframe is not copied). If I scroll down to where the iframe is imbedded and copy outer html, it does copy the contents within the iframe. Is this intentional, or a bug? One work-around is for me to capture both files separately (outer page and contained iframe) and join them myself, but is there an easier work-around?