Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I use solar movies to watch movies. it crashes sometimes and shows a black page.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

We're sorry to hear that Firefox is crashing. In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash IDs to help us learn more about your crash.

  1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A Submitted Crash Reports list will appear, similar to the one shown below.
  2. Copy the 5 most recent Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste those IDs into the "Post a Reply" box.

Note: If a recent Report ID does not start with bp- click on it to submit the report.

(Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the IDs. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like.)

aboutcrashesFx29

Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Troubleshoot Firefox crashes (closing or quitting unexpectedly) article.