Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I fix getting "Untrusted Connection" when going to places like kroger.com or southwest.com. When I select "Add exception", I get "no information availabl

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 98 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Get "Untrusted Connection" when going to places like kroger.com or southwest.com. When I select "Add exception", I get "no information available" so I cannot select "view."

Giải pháp được chọn

hi, please start by updating to a current version of firefox, since 28 has reached its end of life long ago, is insecure & no longer supported...

Update Firefox to the latest release

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hi, please start by updating to a current version of firefox, since 28 has reached its end of life long ago, is insecure & no longer supported...

Update Firefox to the latest release