Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

untrusted connection

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. The server might not be sending the appropriate intermediate certificates. An additional root certificate may need to be imported.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options