Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

will not allow me to login and does not send me email comformations

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

unable to login to firefox. Does not send me comformation emails. Will not allow me to use add-ons. and much more

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please give us more details.

Such e-mail is always sent to the address on file with the website.

What are you trying to sign in to?

How do you mean about the add-ons?