Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when I click on firefox start page

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

No! When I click on the firefox icon I always get the message: Make Firefox your default browser! Even though I have previously indicated that I wish to make Firefox my default browser.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Herman, that's strange. Normally each browser you run will want to make itself the default, so it's possible that it actually is a different browser. It's also possible that Firefox is not correctly detecting that it already is the default browser.

To test which it is, before making Firefox your default again, try loading a link at the Windows system level and see which browser it chooses. You can use the Run dialog (hold down the Windows key and press R, or use the "lower" start screen with the small icons) and simply paste in a URL such as the following and press Enter to run it:

https://www.mozilla.org/

Do you get Firefox, IE, or something else?