Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

We are unable send a verification mail at this time, please try again later over and over again for two months

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

For two months I have been trying to sync all my computers and I keep getting the above message. So, what now.

Thanks captjack

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Any username/password issues should be posted here with password in the heading, https://support.mozilla.org/en-US/forums/contributors