Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I accidently installed Cromium and WinZip Quick Pick now I don't know how to delete them.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I'm unable to delete Cromium and WinZip Quick Pick. When I start up my computer Cromium pops up and says oh snap something happened, try again. I close it and use Mozilla Firefox but I'm worried about my security with it on my computer. I tried to get rid of it on my own but haven't succeeded. Please help me get this off my computer.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options