Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I press a scroll wheel to open the link in a new tab, it opens in two or more tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I don't know if it would help but the same problem goes with Chrome. I already tried opening FF without any extensions but it won't seem to help me fix the problem

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you try another mouse in case there is a problem with the mouse you currently use?

Boot the computer in Windows Safe mode with network support (press F8 on the boot screen) to see if that has effect in case of a problem with the mouse driver.