Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Firefox Sync error when signing in.

  • 41 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 249 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I get an "Unexpected error" message when trying to sign into Firefox Sync?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

There are currently problems reported with the Firefox account service used to sign in to Sync. The Mozilla Engineers are looking into this issue and best is to try again later or one of the next days to see if the service has been restored. See Mozilla — Cloud Services Status:

Firefox Accounts: 
We are currently experiencing problems with FxA logins.
Engineers are looking into the problem.

'(locking this thread as this is a known issue)

  1. 1
  2. 2
  3. 3