Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Vers 43.0.4 cannot activate Zugangsdaten für Websites speichern (is dimmed) even though it works for admin user?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I am using 64bit Version of 43.0.4. When logged in as admin user I can activate 'Zugangsdaten für Websites speichern. When logged in as normal user this option is dimmed and cannot be activated. Please advise

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello, firefox won't save your passwords when you've set it up to run in permanent private browsing mode ("never remember history" in the options > privacy panel).

Settings for privacy, browsing history and do-not-track