Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The run bar for download is behind my taskbar so I can't get to it to run the download. Put the run bar on top of my taskbar.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Question says it all. Update loading windows. Not functional. Couldn't download.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Save the download then run the installer ??