Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I've followed all the online suggestiond and still haven't gotten a accound confirmation e-mail. what am i doing wrong?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have spent hours looking through all the online help guides om the website. I've added accounts.firefox.com to my e-mail whitelist. My confirmation link e-mail still hasn't arrived.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Verification email for what?

Any username/password issues should be posted here with password in the heading, https://support.mozilla.org/en-US/forums/contributors