Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to switch from one language to another.

  • 1 trả lời
  • 33 gặp vấn đề này
  • 2807 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox on my computer has language Afrikaans as the default language how do I change it

Giải pháp được chọn

Type about:preferences#content<enter> in the address bar.

On the bottom of the page, find Languages. To its right, press the Choose button. Make sure the correct language and district is selected.


There is also; Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Type about:preferences#content<enter> in the address bar.

On the bottom of the page, find Languages. To its right, press the Choose button. Make sure the correct language and district is selected.


There is also; Download Firefox For All languages And Systems {web link}