Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I will not give credit card nummer plus CVC in your internet desk. Give me an acount to make a spend transfer.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I think this is my problem. Be carefull, my english is not so good. Peter Kreuzer

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi peter, thank you for wanting to support mozilla first of all! for alternative ways of donating (including bank transfer) you can refer to https://wiki.mozilla.org/Ways_to_Give.

happy new year!