Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

This is trivial and old-fashioned, but I like title bars. Is there a way to get it to show in Firefox 43.0.2?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi SLK1

more options

The title bar disappeared after I used Refresh Firefox. I suppose this is trivial and old-fashioned, but I do like title bars. Is there a way to get it to show in Firefox 43.0.2?

The title bar disappeared after I used Refresh Firefox. I suppose this is trivial and old-fashioned, but I do like title bars. Is there a way to get it to show in Firefox 43.0.2?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Oops ... is my face red! Thanks.