Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

If I use a masterpassword for my login information and clear all history/cookies/cache, will my saved login information be deleted even if using masterpassword?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I have all my usernames and passwords stored in firefox using a masterpassword. If I delete/clear all browsing history, cookies, and cache will that also delete my stored login information even though I am using a masterpassword for Firefox to save my information? I want all browsing history, cache, cookies to be erased when I exit firefox but I want to know if using masterpassword will prevent clearing those saved passwords.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Logins you save in Firefox's Password Manager are not cleared by these features:

  • Clear Recent History
  • Clear history when Firefox closes
more options

By the way, the master password doesn't prevent your logins from getting erased from disk -- the entire file could be removed. The purpose of the master password is to limit the ability of others to read or use your saved passwords if they do not know that password.