Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't send or recieve emails due to win 7 firewall blocking despite being allowed.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi christ1

more options

Windows 7 firewall is blocking thunderbird despite thunderbird being in the allowed list. This is happening on ALL my email accounts. All the server settings are correct. I have turned firewall of & t/bird works fine so I know its the firewall & not my anti virus. What may cause this & how can I fix?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options
Windows 7 firewall is blocking thunderbird despite thunderbird being in the allowed list.

The Windows firewall does not block any outgoing connections. If you need to allow Thunderbird in the Windows firewall now you deliberately messed with it before (for whatever reason).

I have turned firewall of & t/bird works fine so I know its the firewall & not my anti virus.

Are you certain this is the Windows firewall? If so, then ask in a Microsoft forum.

Được chỉnh sửa bởi christ1 vào